Contactati-ne pentru a ocupa unul dintre spatiile de mai sus
Masini si Utilaje nr. 118

Licitatie publica organizata de ANPR

14.01.2016
Licitatie publica organizata de ANPR
Administratia Nationala Apele Romane  organizeaza o licitatie pentru achizitia a 46 de autobasculante, cu o valoare estimata (fara TVA) de 22,517,000 RON. Toate informatiile cu privire la aceasta licitatie pot fi gasite mai jos.

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE
Numar anunt: 165137 / 22.12.2015
Denumire contract: Autobasculante - 46 bucati
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
 

Planuri anuale de achizitii publice

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)      DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT: ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE
Adresa postala:  Bucuresti, Str.Edgar Quinet nr.6, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010018, Romania, Punct(e) de contact:  MIHAELA CHELMU, Tel.  +40 0748886507, Email: laurentiu.cercel@rowater.ro, mihaela.chelmu@rowater.ro, Fax:  +40 0213151597, Adresa internet (URL):  www.rowater.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2)      TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)
Altele: Aplicarea unitara a strategiei nationale in domeniul gospodaririi cantitative si calitative a apelor de suprafata si subterane ce apartin domeniului public al statului
    AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE: Nu


SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)      DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta: Autobasculante - 46 bucati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
         Furnizare
         Cumparare
         Locul principal de livrare: Conform locatiilor prezentate in Caietul de sarcini
         Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
         Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
         Respectarea solicitarilor din caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
         34142300-7 - Autobasculante (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
         Da
II.1.8) Impartire in loturi
         Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
         Nu

II.2)      CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
         46 autobasculante
         Valoarea estimata fara TVA: 22,517,000 RON
II.2.2) Optiuni
         Nu
II.3)      DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
          60  zile incepand de la data atribuirii contractului


SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)      CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
    1)Se poate constit. in oricare din formele prev. art. 86 din HG925/2006 (vir. bancar, instrument de gar. emis in cond. legii de o soc. bancara ori de o soc. de asig.,OP). GP, ce va fi solicit. ofertantilor este in val. de 428.000 lei sau echiv. in alta valuta si reprez.aprox. 1,9% din val. estimata a contr. In cazul in care ofertantul doreste sa constit. GP in alta valuta, echiv. se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de dep. a ofertelor (cu 5 zile inainte).In scopul de a proteja aut. contr., contestatorul are oblig. de a constitui GBC in cond. art. 271^1 din OUG34/2006. In cazul dep. unei contestatii, contestatorul are oblig. de a constitui GBC pentru intreaga perioada cuprinsa intre data dep. contestatiei/cererii/plangerii si data ramanerii def. a dec. Consiliului/hot inst. de jud. de solut. a acesteia. In conf.cu L346/2004 privind stim. infiintarii si dezv. IMM-urilor, cu mdf. si compl. ult.,IMM-le pot solic. red. cu 50% a GP prin prez. doc. justif. coresp. PT. dem. incadrarii in categoria IMM, toate doc-le se depun pana la data limita de dep.a ofertelor (decl.privind incadr. intrep. in categoria IMM prevaz. in Anexa 1 la L346/2004-Formularul nr.11). ATENTIE: Lipsa decl. sau prez. acesteia fara a fi complet. cf. preved. din actul normativ mentionat va avea ca efect respingerea ofertei ca inacceptabila. Val. GP solic. nu depaseste pragul stabilit prin art. 85, alin a) din HG925/2006.Contul de garantii este RO44TREZ7005005XXX001409 deschis la ATCPMB pe CF:RO 18207646. 2)Per. de valab. a GP ce va fi solicit. va fi de 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor, egala cu perioada de valab.a ofertelor. In lipsa constituirii si afisarii GP pe plicul exterior, oferta va fi respinsa. 3)GP va fi retinuta/ restituita in conditiile prevazute la art.87 si 88 din H.G.nr. 925/2006, se returneaza de aut. contr. dupa semnarea contr. de achiz. publ. cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data exp.perioadei de valab. a ofertei. 1.Se constituie in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data semnarii de ambele parti a contractului. 2.Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din pretul contractului, fara TVA. Cont: RO44 TREZ 7005 005X XX00 1409 deschis la A.T.C.P.M.B. pe codul fiscal:RO 18207646;3.Forma de constituire a garantiei de buna executie:Conform prevederilor art. 89 alin. (1), coroborat cu art.90 alin.1 din H.G.nr.925/2006.4. Garantia de buna executie va fi retinuta/restituita in conditiile prevazute la art. 91 si 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
         Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
         Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
          Nu

III.2)      CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
   Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
   Cerinta nr. 1
   Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Cerinta obligatorie:
   Completare : Formular nr. 1
   Cerinta nr. 2
   Declaratii privind eligibilitatea
   (neincadrarea in prevederile art.180 din ordonanta).
   Cerinta obligatorie:
   Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 (Formular nr.2)
   sau cazier judiciar al companiei
Precizari:
a. Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor subcontractanti;
b. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
c. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea din contract pe care o indeplineste.
Cerinta nr. 3
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
Cerinta obligatorie:
Declaratie privind neincadrarea in prev.art.181 din OUG 34/2006 - Formular nr.3
Documente de confirmare :
1.Certificat de atestare fiscala pentru bugetul de stat si pentru bugetele locale eliberate de organele de administrare fiscala ale unitatilor administrativ teritoriale pentru toate sediile ofertantului (social, sec undar, puncte de lucru) care sa ateste plata obligatiilor fata de bugetul de stat SCADENTE in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
2. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local, SCADENTE in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Conditie de calificare: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11, alin. 4 din HG nr. 925/2006. Intr.o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9, alin 3 din Ordinul presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 509/2011.
Nota:
- Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.180 si 181 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.
- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat, inclusiv liderul are obligatia depunerii formularelor nr.2 si 3 si a documentelor de confirmare.
- In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.180 si 181, se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetele locale, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
- In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, trebuie insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Se permite depunerea documentelor in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
- Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti.
- Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 lit. a), c^1) si d) din ordonanta se solicita a fi indeplinite de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori.
- In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat.
Nota:
a. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de tipul esalonarilor sau compensarilor conf. art. 9 alin. (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
b. Dovada indeplinirii obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor se va face la nivelul societatii/companiei. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru ultimul an fiscal inchieat ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Cerinta nr. 4
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din ordonanta
Conflictul de interese Cerinta obligatorie:
In sensul prevederilor art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele din cadrul autoritatii contractante ce detin functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, care se pot afla in conflict de interese cu ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul: Victor Sandu, Nicolae Barbieru,Gheorghe-Constantin Rusu, Doru-Dragos Cazan,Ionel-Sorin Randasu-Beuran, Ban Cristian, Mihai Chelaru, Mihaela Chelmu, Marian Manta, Catalin Caluian, Mariana Lupu, Daniela Marinela Dragne, Costin Cocea, Ana-Maria Aldea, Dragos Stefan Francu, Dragos Iliovici, Inocentiu Albu, Victor Raceanu .Ofertantii vor preciza clar in cadrul formularului nr. 4, toate aceste persoane enumerate de autoritatea contractanta.
Cerinta nr. 1
Persoane juridice/fizice
Cerinte obligatorii:
- Persoanele juridice romane vor prezenta urmatoarele documente:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate aferenta obiectului contractului.
- In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.
- Persoanele fizice autorizate, vor prezenta documente de confirmare a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale conforme cu legislatia aplicabila acestora.
Nota:
Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori;
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
In cazul depunerii documentelor In copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
    Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
    Cerinta nr. 1
Informatii privind situatia economico-financiara
Cerinta nr. 2
Informatii privind situatia economico-financiara
    Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
    Modalitatea de indeplinire: - se solicita : bilanturi contabile/extrase de bilant aferente anilor 2012, 2013 si 2014 ( in copie lizibila pe care se va preciza - "conform cu originalul"). Modalitatea de indeplinire : - se solicita: cifra medie de afaceri globala pe cel mult ultimii 3 ani - 2012, 2013, 2014, in RON si Euro. - Valorile vor fi exprimate in RON si Euro, la cursul leu/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv dupa cum urmeaza : anul 2012 - 4.4560 lei/euro, anul 2013 – 4.4190 lei/euro, 2014 - 4,4446 lei/euro; - Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau RON vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR pentru anul respectiv si va specifica ratele utilizate in oferta depusa. - cerinta minima de calificare : realizarea unei cifre medii de afaceri globale pe cel mult ultimii 3 ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat valoarea minima impusa. - valoarea minima impusa a cifre medii de afaceri globale este de 45,000,000.00 lei fara T.V.A. - Autoritatea contractanta va lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea - Se va completa Formularul nr. 5. Totodata Autoritatea contractanta lasa la latitudinea operatorului economic documentele ce vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii acestei cerinte de calificare. Se solicita indeplinirea cerintei referitoare la cifra de afaceri medie globala deoarece contractul ce urmeaza a fi atribuit este de o complexitate majora pentru autoritatea contractanta si in opinia acesteia nu ar putea fi indeplinita de catre ofertanti care nu au mai desfasurat activitati, in ultimii trei ani, ale caror valori sa ajunga macar la pragurile minime solicitate pentru cifra de afaceri. In opinia autoritatii contractante, ofertantul castigator al acestei proceduri, trebuie sa aiba puterea financiara necesara, pentru a putea duce la indeplinire un contract de o asemenea complexitate. Iar aceasta putere financiara, poate fi demonstrata prin indeplinirea cerintei privitoare la cifra medie de afaceri. Autoritatea contractanta solicita indeplinirea acestei cerinte la valoarea precizata mai sus, deoarece doreste se se asigure de ca operatorul economic ce va fi desemnat castigator, nu va creea probleme in indeplinirea contractului. Nota: - Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. - Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm, semnat de catre persoana care il sustine, prin care aceasta confirma punerea la dispozitie a resurselor financiare invocate. - Persoana care asigura sustinerea economica si financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 si ale art.181 din O.U.G.nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. - Daca un grup de operatori economici depune o oferta sau o candidatura comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor grupului. - In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unuia sau mai multor terti sustinatori, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulata, dupa caz, cu cea a ofertantului/candidatului pentru indeplinirea cerintei. - Eventualilor subcontractanti nu li se impune indeplinirea cerintelor de calificare privind capacitatea economico-financiara.
III.2.3)      Capacitatea tehnica
    Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
    Cerinta nr. 1
    Informatii privind capacitatea tehnica
    Cerinta nr. 3
    Standarde de asigurare a calitatii
    Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
    Ofertantul va furniza inf-i ref.la capacitatea teh.si prof.prin completarea urmatorului document:1.Declaratie privind lista principalelor livrari similare efectuate in ultimii 3 ani,continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestea sunt aut. contractante sau clienti privati. Ofertantul sa faca dovada ca a livrat produse similare in valoare cumulata de minimum 22,517,000.00 lei fara TVA, la nivelul a min.1 sau maxim 46 de contracte - Formularul nr. 6 2.Experienta similara: Se solicita prez. unui/unor document/documente, sau contract/contracte, insotite de PV de receptie/ PV-e de receptie, recomandare /recomandari emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client benef., care sa conf. furniz.de prod.similare in cel mult ultimii 3 ani, in val.cum.de minim 22,517,000.00 lei (5,050,919.70 euro ) fara TVA.Ultimii 3 ani, in lista princip. furnizari de prod., se calc.pana la data lim.de dep. a of-lor.Modul de calc.al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului lim.prev.in AP/IP publ.initial. Echiv.leu/euro s-a facut pt.un curs leu/euro valab.pt.data de 09.11.2015.( 1 euro = 4.4580 RON ).Pt.ofer-i care au contracte incheiate in euro, echiv.leu / euro se va face la cursul leu/euro comunicat de BNR pt.anul resp.dupa cum urmeaza : anul 2012 – 4.4560 lei/euro, anul 2013 - 4.4190 lei/euro, 2014 - 4,4446 lei/euro; In cazul op.ec-i care au contracte incheiate in alta valuta, echiv. leu/alta valuta se va face luandu-se in considerare cursul mediu anual comunicat de BNR pentru valuta respectiva.Documente de conf.: - completare: Formularul nr.7- certificate / documente emise de principalii benef-i, clienti privati sau aut.contractante;Certificatele / doc-le trebuie sa fie datate, semnate in clar si fara prescurtari, si trebuie sa contina informatii privind ob. contractului, duratei acestuia si pretul platit pentru produsele furnizate. Se solicita indeplinirea crit.de expe-rienta similara pentru a avea certitu-dinea ca ofertantii care participa la pro-cedura au mai furnizat prod.similare cel putin la acelasi nivel cu cel soli-citat, si-au indeplinit coresp.obligatiile contractuale, a.i.sa nu existe nici un dubiu ca ar putea creea probleme in duce-rea la indeplinire in cele mai bune condi-tii a oblig.ce revin op.ec.castigator. Si,in opinia aut. con-tractante, aceasta cerinta se poate inde-plini numai porin prez.doc.solicitate mai sus.Precizari:Ultimii 3 ani, in lista principalelor furnizari de produse, se calculeaza pana la data limita de dep.a ofertelor.Modul de indepl.a oblig.contractuale se poate dem.si pe baza inf-lor cuprinse in doc. constatatoare elib.de aut.contractante la finalizarea contractelor de furniz. exec. in ultimii doi ani sau prin alte doc.edificatoare cum ar fi: copii ale partilor relevante ale contractelor respectiv: partile, ob. contractului, durata, val., semnaturi si recomandari din partea beneficiarului/ clientului respectiv Art.190/OUG34/2006"1) Cap.teh. si prof. a ofertantului/ candida-tului poate fi sustinuta, pentru indep. unui contract, si de o alta persoa-na, indiferent de natura rel.jurid. existente intre ofertant/candidat si pers.respectiva.(2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi dem.cap.teh. si prof.invocand si sustinerea acordata, in conf. cu preved.alin.(1),de catre o alta persoana,atunci acesta are oblig.de a dovedi sustinerea de care benef., de regula, prin prez.unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta conf.faptul ca va pune la disp. candi-datului/ofertantului res.teh.si profe-sionale invocate. Persoana care asig. sustinerea teh.si prof.nu trebuie sã se afle in sit. care det.excl. din proc. de atrib., cf. preved. art.180 si ale art.181lit.a),c^1)si d)(3)Atunci cand un grup de op.ec.depune oferta/candidatura comuna, cap. teh. si prof. se dem.prin luarea in consid. a res. tuturor membrilor gru-pului.In cazul in care grupul benef. de sustinere teh.si prof.a unei/unor terte persoane,cap.teh.si prof.se dem.in cond.prev.la alin.(2). Documente de confirmare: - Documente, emise de organisme acreditate, care fac dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent. Prezentarea oricarui document prin care se sustine cerinta, de exemplu: un certificat emis de un organism de certficare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei: de exemplu procedura/manual de calitate, activitate,procedura, etc.similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001.
III.2.4) Contracte rezervate
           Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii  
           Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
           Nu


SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)      TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii
         Licitatie deschisa

IV.2)      CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
          Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
          Da
    1. Precizari specifice a). Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul, exprimat in lei, fara TVA; b) Eventuale limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit.a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului: NU exista limite; c). Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand acestea vor fi disponibile - sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la: - existenta de preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronice; - numarul participantilor la licitatia electronica; - clasamentul; d). informatiile relevante privind procesul licitatiei electronice: * Inainte de lansarea unei licitatii electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire. Nota: Parametrii tehnici ( propunerea tehnica ) sunt cerintele minime pe care trebuie sa le indeplineasca serviciile ofertate si un vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare; Neindeplinirea de catre serviciile ofertate a parametrilor tehnici solicitati da dreptul autoritatii contractante de a respinge oferta ( oferta neconforma, conform art.36 alin(2) lit.(a) din HG.nr. 925/2006, ofertantul participant nemaiavand dreptul de a participa la runda stabilita pentru licitatia electronica . e). conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: - in cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa-si imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faz; - licitatia electronica se va finaliza dupa desfasurarea rundei nr.1 a licitatiei electronice . ** In cazul in care operatorul economic, declarat admis si inscris in SEAP, nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele care fac obiectul procesului de reofertare, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze si care a fost introdusa in SEAP de autoritatea contractanta. **Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 **Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. **Durata unei runde: 1 (una) zi. f). Informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: in vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem . Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: http//www.e-licitaie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF. B. a). Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art.200 din OUG nr. 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art.169 alin.(2) din OUG nr. 34/2006. Dupa incheierea rundei de reofertare, se solicita operatorilor economici sa transmita Autoritatii contractante Formularul de oferta, completat cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.

IV.3)      INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
          Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
          Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la     documente: 15.02.2016 00:00
          Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
          16.02.2016 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
          Romana
          Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
          90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
          Data:  17.02.2016 11:00
          Locul: Sediul ADMINISTRATIEI NATIONALE "APELE ROMANE",Bucuresti,Str.Ion Campineanu,nr.11,sector 1
          Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
          Reprezentanti ai ofertantilor, care vor prezenta imputerniciri din partea oparatorului economic, insotite de copii ale documentelor de identitate.


SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)      CONTRACTUL ESTE PERIODIC
             Nu

VI.2)      CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
              Nu
              Tip de finantare:  Alte fonduri

VI.3)      ALTE INFORMATII
    In cazul in care se constata ca dupa faza de licitatie electronica, ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. - Autoritatea contractanta solicita si prezentarea de catre operatorii economici a Declaratiei privind calitatea de participant la procedura de achizitie, ca o necesitate de natura administrativa menita sa faciliteze accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura in scopul aplicarii prevederilor art. 69 indice 2, alin(2) din OUG nr. 34/2006.

VI.4)      CAI DE ATAC
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
          Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084 , Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
    Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
          Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
          Conform art.2562 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
         Administratia Nationala "Apele Romane" - Serviciul Juridic si Contencios
         Adresa postala:  Adresa: Strada Ion Campineanu nr.11, sector 1 , Localitatea:   Bucuresti , Cod postal:  010031, Romania , Tel.  +40 213110146-1187, Email:  catalin.caluian@rowater.ro, Fax:  +40 213151297 , Adresa internet (URL):   http://www.rowater.ro

VI.5)      DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
             21.12.2015 10:15
Anul XIII, nr. 152, oct 2018
 
 
 
Citeste-ne on-line!
 

TRUCK POWER , Octombrie 2018
 
Truck Power, Octombrie 2018

NEXT AUTO, Septembrie 2018
 
NEXT AUTO, Septembrie 2018

Concrete Romania, August 2018
 
 


 
 

PARTENERI