Contactati-ne pentru a ocupa unul dintre spatiile de mai sus
Fonduri europene

Programe active pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor din România

15.07.2010
Programe active pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor din România
În prezent unul dintre programele active pentru dezvoltarea microîntreprinderilor din România, se regăseste în Programul Operational Regional. Obiectivul POR este diminuarea disparitătilor de dezvoltare economică si socială dintre România si media de dezvoltare a statelor membre ale U.E.
În cadrul Axei prioritare 4 - "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local" se vizează crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, de importantă regională si locală, reabilitarea siturilor industriale si sprijinirea initiativelor antreprenoriale regionale si locale, care să faciliteze crearea de noi locuri de muncă si cresterea economică durabilă.

Domeniul de interventie 4.3 - "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor"
Proiectele finantate în cadrul acestui domeniu de interventie se supun regulilor ajutorului de minimis si prevederilor Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de interventie "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor".

Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordat unei întreprinderi, din fonduri publice, într-o perioadă de până la 3 ani fiscali (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finantare si anul curent depunerii cererii de finantare) este de 200.000 de euro, în conformitate cu reglementările comunitare privind concurenta si ajutorul de stat.
În cazul întreprinderilor din domeniul transportului rutier (transportul de marfă si transportul de călători pe cale rutieră), valoarea maximă a ajutorului ce poate fi acordat în regim de minimis este de 100.000 de euro. Ajutorul de minimis se acordă sub formă de finantare nerambursabilă.

POR finantează doar anumite tipuri de investitii (denumite activităti eligibile), în cadrul proiectului, care conduc la dezvoltarea microîntreprinderii:
* Achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne pentru activitatea de productie, prestare servicii, constructii a microîntreprinderii;
* Achizitionarea de sisteme IT (hardware si/sau software);
* Construirea/extinderea/modernizarea spatiilor de productie/prestare servicii ale microîntreprinderii.
Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data intrării în vigoare a Contractului de Finantare semnat între beneficiar si organismul intermediar. Pentru construirea/extinderea/modernizarea spatiilor de productie/prestare de servicii ale microîntreprinderilor sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru constructii si instalatii si cuprind cheltuielile de lucrări pentru: construirea/extinderea/modernizarea spatiilor de productie/prestare de servicii ale microîntreprinderilor, crearea/modernizarea utilitătilor generale si specifice spatiilor de productie/prestare de servicii ale microîntreprinderilor.

Pentru achizitionarea de echipamente si tehnologii noi sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru dotări de specialitate pentru activitătile de productie/prestare de servicii/ executie de lucrări de constructii ale microîntreprinderilor.
Cheltuielile eligibile efectuate pentru dotările de specialitate pentru activitătile de productie/ prestare de servicii/executie de lucrări de constructii ale microîntreprinderilor cuprind: cheltuieli pentru procurarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse în instalatiile functionale, cheltuieli pentru achizitionarea echipamentelor de specialitate, cheltuieli pentru dotări cu mobilier si echipamente specifice domeniului de servicii prestate.
Sunt considerate eligibile, în limita a 5 % din valoarea totală eligibilă a proiectului, cheltuielile legate de serviciile de consultantă pentru: plata serviciilor de consultantă la elaborarea studiilor de piată si de evaluare, plata serviciilor de consultantă în domeniul managementului proiectului finantat, plata asistentei/consultantei juridice, în scopul elaborării documentatiei de atribuire si/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publică. De asemenea sunt eligibile cheltuielile aferente activitătilor de audit si cheltuielile cu publicitatea si informarea, cu respectarea prevederilor contractului de finantare.
Valoarea totală a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie să fie cuprinsă între 100.000 si 3.000.000 lei. Contributia proprie minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului trebuie să reprezinte minimum 30 %.

Perioada de implementare a activitătilor proiectului nu poate depăsi data de 31.07.2015.
Prin  POR, pentru domeniul de interventie 4.3 se finantează investitii numai în anumite domenii de activitate. La momentul depunerii cererii de finantare, solicitantul trebuie să aibă deja înscris în actul constitutiv domeniul de activitate eligibil în care doreste să realizeze investitia/proiectul pentru care solicită finantare.
Principalele domenii de activitate eligibile, conform codurilor CAEN sunt cuprinse în următoarele clase: industria prelucrătoare; distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor, activităti de decontaminare; comert cu ridicata si cu amănuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor; transport si depozitare; hoteluri si restaurante; informatii si comunicatii; activităti de servicii administrative si activităti de servicii suport.
Solicitantii care vor să acceseze o finantare nerambursabilă în cadrul domeniului de  interventie 4.3, trebuie să întocmească o documentatie tehnică si economică denumită "Cerere de finantare".

Cererea de finantare cuprinde următoarele documente:
* Formularul cererii de finantare;
* Calendarul activitătilor necesare derulării proiectului (denumirea activitătii, responsabilul si perioada pentru implementarea activitătii);
* Bugetul si sursele de finantare a proiectului;
* Declaratia de eligibilitate, în original;
* Declaratia privind încadrarea în categoria IMM, în original;
* Actul constitutiv, în copie conformă cu originalul;
* Certificatul de înregistrare a solicitantului, în copie conformă cu originalul;
* Situatiile financiare anuale ale solicitantului, depuse la Oficiul Registrului Comertului sau la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, aferente întregului an fiscal precedent datei la care se depune cererea de finantare;
* Planul de afaceri;
* Alte documente, prevăzute în functie de specificul cererii de finantare.
Depunerea cererii de finantare, împreună cu toate anexele se va realiza la sediul organismului intermediar al POR, din cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regională din regiunea unde se prevede implementarea proiectului.

Dr. ing. Bălan Adrian George
Director, SC Coned SRL
www.coned.ro
Anul XIV, nr. 155, ian 2019
 
 
 
Citeste-ne on-line!
 

Trenchless Romania, November 2018
 
Trenchless Romania, November 2018

TRUCK POWER , Octombrie 2018
 
Truck Power, Octombrie 2018

NEXT AUTO, Septembrie 2018
 
NEXT AUTO, Septembrie 2018

Concrete Romania, August 2018
 
 
 
 

PARTENERI