Contactati-ne pentru a ocupa unul dintre spatiile de mai sus
Investitii

Programul de finantare pentru investii în scopul îmbunătătirii eficientei energetice

11.08.2010
Dr. ing. Bălan Adrian George
Programul de finantare pentru investii în scopul îmbunătătirii eficientei energetice
În cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea competitivitătii economice" (POS CCE), este activă operatiunea 4.1. a): "Sprijinirea investitiilor în instalatii si echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătătirii eficientei energetice".
Obiectivul programului este cresterea eficientei energetice si implicit obtinerea unei economii de energie în sectorul industrial.
Termenul de depunere a cererilor de finantare este continuu până în 30 noiembrie 2010.

Solicitantii eligibili sunt întreprinderile mari, întreprinderile mici si mijlocii din sectorul industrial, care implementează proiecte al căror obiectiv este cresterea eficientei energetice si economia de energie, asa cum sunt definite în OG nr. 22/ 2008. Sucursalele, agentiile, reprezentantele societătilor comerciale sau alte unităti fără personalitate juridică nu sunt eligibile.
Activitătile eligibile vizează investitii în:
 • Instalatii si echipamente specifice pentru întreprinderi din industrie, în scopul obtinerii unei economii specifice de energie, pe baza bilantului energetic (de exemplu, compresoare de aer, pompe, instalatii/echipamente/sisteme de ventilatie, sisteme de încălzire/răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de căldură, convertoare de frecventă, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele);
 • Unităti de cogenerare de înaltă eficientă ale întreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea unora noi);
 • Constructii aferente procesului industrial care fac obiectul proiectului de eficientă energetică.
 • Alte activităti pot fi considerate eligibile numai dacă solicitantul argumentează că sunt absolut necesare în vederea atingerii obiectivului proiectului si în conformitate cu obiectivele operatiunii 4.1.a). În cadrul acestei operatiuni se acordă sprijin financiar pentru proiecte care vizează activităti economice eligibile din sectoare eligibile, definite conform codificării CAEN Rev. 2 si prevăzute în Anexa 1 - sectoare eligibile - coduri CAEN.
De asemenea, solicitantul trebuie să îndeplinească toate criteriile institutionale, legale si financiare, conform criteriilor de eligibilitate ale solicitantului prezentate în Anexa nr. 4 a ghidului solicitantului.

Cheltuielile eligibile sunt prevăzute în Ordinul MEF nr. 2242/22.07.2008 privind aprobarea listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor "Sprijinirea investitiilor în instalatii si echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătătirii eficientei energetice" si "Investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu nivel de NOx  redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate/retehnologizate".

Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active necorporale sunt eligibile dacă acestea din urmă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:
 1. sunt utilizate în exclusivitate în locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional;
 2. sunt considerate active amortizabile;
 3. au fost achizitionate de la un tert, în conditii de piată;
 4. sunt incluse în categoria activelor proprii firmei si rămân în locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional pentru cel putin 5 ani pentru întreprinderi mari sau 3 ani pentru IMM-uri.
Cheltuielile legate de constructii, echipamente, instalatii si utilaje sunt eligibile numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv si se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizări.

Durata de implementare a proiectului depus de beneficiar este dată de activitătile proiectului, care vor fi programate astfel încât proiectul să fie implementat în următoarele intervale de timp, începând cu data semnării Cererii de Finantare, dar fără a depăsi data de 31 decembrie 2015: maximum 4 ani pentru proiectele care vizează cogenerarea de înaltă eficientă si maximum 3 ani pentru celelalte tipuri de proiecte de eficientă energetică.   

Valoarea maximă a proiectului (inclusiv TVA) nu poate depăsi 50 milioane euro echivalent în lei (la cursul Inforeuro din luna depunerii CRF).

Valoarea maximă a finantării acordate în cadrul cererii de propuneri de proiecte este de 40.000.000 lei, cu exceptia măsurii de cogenerare de înaltă eficientă, unde limita maximă este de 80.000.000 lei.

Intensitatea măsurii de sprijin (rata de finantare) acordată nu poate depăsi:
 • 70%, cu exceptia proiectelor localizate în regiunea Bucuresti- Ilfov, unde valoarea maximă a finantării este de 60% pentru întreprinderi mici si microîntreprinderi;
 • 60%, cu exceptia proiectelor localizate în regiunea Bucuresti-Ilfov, unde valoarea maximă a finantării este de 50% pentru întreprinderi mijlocii;
 • 50%, cu exceptia proiectelor localizate în regiunea Bucuresti-Ilfov, unde valoarea maximă a finantării este de 40% pentru întreprinderi mari.
Diferenta până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către Beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contributie financiară de cel putin 30% din costurile eligibile, fie din surse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public. Rata de finantare se aplică asupra cheltuielilor eligibile asa cum sunt prezentate în SF- deviz general.

Prefinantarea. Solicitantul poate opta pentru acordarea unei prefinantări în cuantum de maximum 35% din valoarea totală a finantării nerambursabile.

Depunerea cererilor de finantare. Modalitatea, locul si termenul de depunere a cererilor de finantare: dosarul cererii de finantare va fi transmis prin curier sau depus prin reprezentant al solicitantului la registratura Ministerului Economiei.

Termenul de depunere începe la 04 ianuarie 2010, ora 10.00 si se încheie la terminarea finantării alocate, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2010, ora 14.00.
SC Coned SRL
tel./ fax. : 0254 233725
mobil : 0722 332448
email: contact@coned.ro
www.coned.ro
Procesul de evaluare si selectie a proiectelor constă în parcurgerea următoarelor etape:
 • etapa de verificare a conformitătii administrative si a eligibilitătii solicitantului si a proiectului;
 • etapa de evaluare tehnică si financiară si selectia proiectelor.
Anul XIV, nr. 155, ian 2019
 
 
 
Citeste-ne on-line!
 

Trenchless Romania, November 2018
 
Trenchless Romania, November 2018

TRUCK POWER , Octombrie 2018
 
Truck Power, Octombrie 2018

NEXT AUTO, Septembrie 2018
 
NEXT AUTO, Septembrie 2018

Concrete Romania, August 2018
 
 
 
 

PARTENERI