Contactati-ne pentru a ocupa unul dintre spatiile de mai sus
Fonduri europene

Sprijin financiar nerambursabil pentru IMM din Fondul European de Dezvoltare Regionala

17.09.2010
 Sprijin financiar nerambursabil pentru IMM din Fondul European de Dezvoltare Regionala
A fost lansat un nou apel pentru depunere de proiecte în vederea acordarii de sprijin financiar nerambursabil pentru IMM-uri, întreprinderi mici si mijlocii si societati cooperative din Fondul European de Dezvoltare Regionala si de la Bugetul de stat, în data de 09.08.2010.
Aceasta procedura consta în depunerea continua a proiectelor într-un interval de timp de maxim trei luni de la data începerii înscrierii on-line, sub conditia nedepasirii, prin însumarea alocatiilor nerambursabile aferente bugetelor proiectelor depuse, de doua ori a bugetului alocat pentru finantarea proiectelor.
Denumirea programului operational prin care se acorda acest sprijin este  Programul Operational Sectorial de Crestere a Competitivitatii Economice, Axa Prioritara 1, un sistem de productie inovator si eco-eficient, domeniul major de interventie 1.1 - Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata în special a IMMurilor, Operatiunea a) - Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, Schema de finantare - A2 - sprijin financiar nerambursabil de pâna la 1.075.000 lei pentru întreprinderile mici si mijlocii. Obiectivele acestei scheme de finantare sunt consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv precum si crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a întreprinderilor.
Beneficiari eligibili sunt: întreprinderile mici si mijlocii si societatile cooperative, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fiecare solicitant poate depune un singur proiect în cadrul aceluiasi apel de proiecte. Valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat este de maximum 1.075.000 lei.
Intensitatea maxima a sprijinului financiar nerambursabil acordat din totalul costurilor eligibile este de:
a) pentru întreprinderile mici 60% pentru proiectele care se implementeaza în Regiunea Bucuresti-Ilfov si 70% pentru proiectele care se implementeaza în restul regiunilor;
b) pentru întreprinderile mijlocii 50% pentru proiectele care se implementeaza în Regiunea Bucuresti-Ilfov si 60% pentru proiectele care se implementeaza în restul regiunilor.
Pentru consultanta si instruire prin schema de minimis, intensitatea maxima a sprijinului financiar nerambursabil este de 70% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru servicii de consultanta specifica si instruire specializata, dar nu mai mult de 10% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Bugetul apelului de proiecte este de 301 milioane lei.

Tipurile de proiecte pentru care se poate solicita sprijin financiar nerambursabil sunt:
* Crearea unei noi unitati de productie (fabrica/sectie/instalatie);
* Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie;
* Diversificarea productiei unei unitati existente, prin lansarea de noi produse sau servicii;
* Modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbari în procesul de productie al unei unitati existente (ex: modernizare instalatii, echipamente si instalatii înalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie). Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai în legatura cu investitiile mentionate anterior;
* Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know-how sau solutii tehnice nebrevetate;
* Consultanta specifica si instruire specializata strict legata de activitatile de investitii specificate mai sus.

Durata implementarii si finalizarii proiectelor este de maximum 1 an de la data semnarii contractului de finantare pentru proiectele care nu implica lucrari de constructii si/sau modernizari, si maximum doi ani de la data semnarii contractului de finantare pentru proiectele care implica lucrari de constructii si/sau modernizari.
Cheltuieli eligibile în cadrul proiectelor:
 1. Cheltuieli pentru achizitia de teren (eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului);
 2. Cheltuieli pentru cladiri si instalatii aferente constructiilor (în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului) precum: achizitie cladiri, cu exceptia leasing-ului, constructie si modernizare cladiri, inclusiv instalatii aferente constructiilor.
 3. Cheltuieli pentru achizitia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizari corporale) precum: achizitia de instalatii si echipamente - cu exceptia leasing-ului, achizitia cu exceptia leasing-ul de mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru si legate de ciclul de productie (doar pentru codurile CAEN F Constructii si B - Industria extractiva - produse neenergetice).
 4. Cheltuieli pentru achizitia de imobilizari necorporale - cu exceptia leasingului precum: aplicatii informatice, brevete, licente si know-how, solutii tehnice nebrevetate, incluzând software legat de procesul de productie si cerintele manageriale ale întreprinderii.
 5. Cheltuieli privind achizitia de servicii de consultanta pentru:
  a) elaborarea de studii si documentatii preliminare necesare investitiei precum sunt: studiile de amplasament asupra terenului (ridicare topografica, studiu geologic), studiul pentru organizarea de santier etc.;
  b) elaborarea studiilor de solutie, a documentatiilor pentru obtinerea avizelor tehnice de racordare, a proiectelor pentru realizarea racordarilor la sursele/retelele de utilitati din zona (apa-canal, energie electrica si termica, gaze naturale etc.);
  c) elaborarea planului de afaceri si a studiilor de prefezabilitate si fezabilitate;
  d) elaborarea documentatiei necesare obtinerii certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire;
  e) elaborarea studiului de impact al proiectului asupra mediului si de identificare a masurilor/lucrarilor necesare în cadrul proiectului, pentru remedierea impactului negativ;
  f) elaborarea proiectului de executie a investitiei si a detaliilor si devizelor de executie;
  g) consultanta tehnica/tehnologica de specialitate si dirigentie de santier, necesare realizarii investitiei si prevazute în devizul general;
  h) servicii de consiliere a beneficiarului în managementul si implementarea proiectului de investitii;
  i) consultanta pentru achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know-how sau solutii tehnice nebrevetate.
 6. Instruire specializata pentru personalul operativ (în cazul achizitiilor de tehnologie/echipamente/software).
Valoarea cumulata a categoriilor de cheltuieli prevazute la punctele 5 si 6 nu trebuie sa depaseasca 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Proiectele se vor înscrie on-line începând cu data de 06.09.2010 ora 9,00 în cadrul sectiunii speciale deschisa pe site-ul web al OI IMM http: // oiimm.mimmcma.ro/
Aplicatia de înregistrare on-line va ramâne deschisa si se vor putea înscrie proiecte individuale pâna la acoperirea dublului bugetului alocat fiecarei regiuni în parte, dar nu mai târziu de 3 luni de la data deschiderii aplicatiei.
Depunerea proiectelor se face în termen de 7 zile lucratoare de la data înregistrarii on-line. Proiectele nedepuse în acest interval vor fi considerate respinse.
Proiectele se pot depune la sediul Organismului Intermediar pentru POS CCE din Str. Poterasi nr.11, sector 4 Bucuresti (luni-joi între orele 9.00-16.00 si vineri 9.00-14.00) sau la sediul oricarui Oficiu Teritorial pentru IMM si Cooperatie (OTIMMC), în intervalul precizat la pct.1.

În cazul utilizarii serviciilor de posta /curierat, va fi luata în consideratie data predarii proiectului catre curier, înscrisa în documentul de expeditie si care trebuie sa se încadreze în intervalul precizat la termenul de depunere.
Reguli specifice de selectie în vederea finantarii
În urma evaluarii tehnice si financiare, proiectul primeste între 0 si 100 puncte. Proiectele care au obtinut sub 50 de puncte si/sau 0 puncte la oricare dintre criterii nu vor fi finantate. Sunt finantate proiectele care depasesc pragul minim de calitate, în ordinea datei de depunere a cererilor de finantare, pâna la concurenta sumei alocate pentru apelul de proiect.

Daca valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unui beneficiar pe o perioada de trei ani consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare pe care o solicita, depaseste pragul de 200.000 euro (100.000 de euro pentru firmele care activeaza în sectorul transporturilor) echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de sprijin financiar nerambursabil, nici macar pentru acea fractie care nu depaseste acest plafon (pentru consultanta si instruire).

Dr. ing. Balan
Adrian George
Director, SC Coned SRL

www.coned.ro .
tel./ fax. : 0254 233725
mobil : 0722 332448
email contact@coned.ro
Anul XIV, nr. 155, ian 2019
 
 
 
Citeste-ne on-line!
 

Trenchless Romania, November 2018
 
Trenchless Romania, November 2018

TRUCK POWER , Octombrie 2018
 
Truck Power, Octombrie 2018

NEXT AUTO, Septembrie 2018
 
NEXT AUTO, Septembrie 2018

Concrete Romania, August 2018
 
 
 
 

PARTENERI