Contactati-ne pentru a ocupa unul dintre spatiile de mai sus
Fonduri Europene

Uniunea Europeană, secolul XXI

18.06.2010
Uniunea Europeană asa cum o cunoastem noi astăzi a început în anul 1951, prin înfiintarea Comunitătii Europene a Cărbunelui si Otelului, de către Belgia, R.F. Germania, Franta, Italia, Luxemburg si Olanda. Scopul creării Comunitătii Europene a fost de a garanta pacea, prosperitatea economică si stabilitatea pentru cetătenii săi.
În prezent, Uniunea Europeană are 27 de state membre care si-au transferat o parte din autoritatea lor de legiferare către U.E. Alte trei tări - Croatia, Turcia si Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei sunt candidate la aderare.

Finantare
Uniunea Europeană finantează aceste politici printr-un buget anual de peste 120 miliarde de euro, la care statele membre contribuie în mare parte. Acest buget reprezintă doar o mică parte din venitul colectiv al UE (respectiv maxim 1,24% din venitul national brut cumulat al tuturor statelor membre).
Fondurile alocate actiunilor regionale în perspectiva financiară pentru 2007-2013 se concentrează asupra următoarelor trei obiective:
* Convergentă. Scopul este acela de a ajuta tările si regiunile cele mai slab dezvoltate să se alinieze mai rapid la media europeană prin îmbunătătirea conditiilor pentru cresterea economică si ocuparea fortei de muncă
* Competitivitate regională si ocuparea fortei de muncă. Tinta este cresterea competitivitătii, a nivelurilor ocupării fortei de muncă si a atractivitătii regiunilor.
* Cooperare teritorială europeană. Scopul este de intensificare a cooperării transfrontaliere, transnationale si inter-regionale. UE urmăreste prin aceasta promovarea unor solutii comune la problemele de aceeasi natură întâlnite de autoritătile vecine, în sectoare precum dezvoltarea urbană, rurală si costieră, cultivarea relatiilor economice, etc.

Fondurile structurale si de coeziune, prin care se finantează obiectivele politicilor regionale sunt:
* Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), primul dintre fondurile structurale, finantează consolidarea coeziunii economice, sociale si teritoriale, prin reducerea disparitătilor dintre regiuni, prin sprijinirea dezvoltării structurale si a ajustării structurale a economiilor regionale, inclusiv în vederea reconversiei zonelor industriale aflate în declin.
* Fondul Social Europe (FSE), cel de-al doilea fond structural, finantează initiative destinate formării profesionale si creării de locuri de muncă.
* Fondul de coeziune, folosit pentru finantarea proiectelor referitoare la infrastructura de transport si la protectia mediului înconjurător în acele state membre ale UE în care indicele PIB pe cap de locuitor este mai mic decât 90% din media UE.
În România, Programul Operational prin care se urmăreste încurajarea cresterii productivitătii întreprinderilor românesti pentru reducerea decalajelor fată de nivelul Uniunii Europene este Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competitivitătii Economice".
Domeniile pe care le acoperă Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitătii Economice" sunt cuprinse în 5 axe prioritare.
Beneficiarii sunt firme publice sau private care derulează proiecte individuale si primesc ajutor public.

În cazul în care beneficiarii sunt întreprinderi, sunt relevante următoarele aspecte:
* mărimea întreprinderii (întreprindere mare sau IMM, conform anexei 1 din Reg C.E. nr. 364/2004 si Legii nr. 346/2004 amendată prin Legea nr. 175/2006;
* forma legală conform legislatiei nationale;
* sectoarele economice de activitate identificate în codul CAEN.
Proiectele eligibile sunt cele care răspund obiectivelor programului.
Eligibilitatea cheltuielilor este un alt aspect important care trebuie avut în vedere atunci când se depune o cerere sau se elaborează un proiect. Cheltuielile eligibile si măsura în care acestea pot fi rambursate sunt definite în mod exact în cazul fiecărei operatiuni.
Solicitantii trebuie să asigure resursele de co-finantare necesare realizării proiectului.

Sintetizat, criterile de eligibilitate comune pentru solicitanti si proiecte sunt următoarele:
* Proiectele vor trebui să fie în acord cu obiectivele operatiunii prin care sunt finantate;
* Proiectele de investitii si cheltuielile aferente vor trebui să fie eligibile;
* Proiectele vor trebui să se încadreze în perioada de referintă stabilită în apel;
* Proiectele vor trebui să se desfăsoare pe teritoriul României;
* Solicitantii trebuie să dispună de cofinantarea necesară, conform ratei de ajutor de stat sub incidenta căreia este operatiunea pentru care potentialul beneficiar aplică proiectul.
În afară de cazul în care sunt impuse conditii suplimentare, conditiile de eligibilitate a întreprinderilor stabilite pentru POS CCE sunt:
* Să fie înregistrate la Registrul Comertului;
* Să nu fie supuse procedurilor de faliment, de insolventă sau de lichidare judiciară;
* Să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetele speciale si locale .
Programele operationale din România prin care se accesează fonduri structurale sunt:
* Programul National de Dezvoltare Rurală - PNDR
* Programul Operational Asistentă Tehnică - POAT
* Programul Operational Dezvoltarea Capacitătii Administrative - PO DCA

* Programul Operational Regional - POR
* Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitătii Economice - POS CCE
* Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POS DRU
* Programul Operational Sectorial de Mediu - POS MEDIU
* Programul Operational Sectorial Transport - POST
* Programul Operational pentru Pescuit - POP
Obiectivele specifice ale POS-CCE:
* Consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv românesc în conformitate cu cerintele de mediu;
* Constituirea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor;
* Cresterea capacitătii de cercetare si dezvoltare (C&D), stimularea cooperării între institutii de cercetare dezvoltare si inovare (CDI) si întreprinderi, precum si cresterea accesului întreprinderilor la CDI;
* Valorificarea potentialului tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC) si aplicarea acestuia în sectorul public (administratie) si cel privat (întreprinderi, cetăteni);
* Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabilă a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie.

Dr. ing. Bălan Adrian George
Director, SC Coned SRL
www.coned.ro
Anul XIII, nr. 145, mar 2018
 
 
 
Citeste-ne on-line!
 

Truck Power, Martie 2018
 
Truck Power, Martie 2018

NEXT AUTO, Februarie 2018
 
NEXT AUTO, Februarie 2018

Trenchless Romania Noiembrie 2017
 
Trenchless Romania, Noiembrie 2017
 
 
 

PARTENERI